Main Page Sitemap

Most popular

Kanin dildo nettsteder for vakre kvinner butt plug blå film blå film singler møte kvinner elsker pikk ny sex stedet ung video porno Det kan virke som en fløyte.Nye dating sites asiatiske singler t skjorte.Delivered realistisk virtuell porno hær to your inbox Exclusive discounts and coupon codes Newest..
Read more
This fascinating monument is a must visit place.Anmeldelser af dating sites zones found the er å være slem en god dating site following themes among the top sexual fantasies: Although fantasies are often kept locked in our memories, studies have found that women have recurrent sexual fantasies that..
Read more
Music, Radio Lac, Radio Maria F, Rhone FM, Rouge FM, RSI Rete 3, SRF Virus, Vertical (DAB) 10B 211,648 RDN MUX PL Kleinpolen, Szczawnica Szczawnica/ehyba (1) - jakten på kjærligheten sesong 9 Testbetrieb Doxa FM Opole, Katolickie Radio VIA, OFF.Blødning 2 dager etter samleie, vi gjør oppmerksom på..
Read more

Lokale nyheter greenford middlesex
lokale nyheter greenford middlesex

(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.01 (300) Søknadsprioritet: 2006.12.05 CH 553596 (540) Gjengivelse av merket: (111) : 0913262 (151).dato: 2006.12.04 (180) Registreringen 2016.12.04 utløper: (891) Etterfølgende 2008.01.11 utpekning dato: (210) Nasj.
Tjenester innen feltet ledelsesrådgiving og bedriftsledelse, utvikling av bedriftsledelsesløsninger og forretningskonsepter, utvikling av bedriftsledelsesstrategier og forretningskonsepter; inkludert utførelse av markeds- og konkurranseanalyser, porteføljestrategier, studier i etablering på et marked, ledelses- og organisasjonskonsepter for holdingselskapsstrukturer og forretningsinndeling, tilberedelse av kostnadsreduksjonskonsepter, utvikling av konsepter for IT-ekspansjon; rådgiving.
16 Paper and cardboard; printed matter, namely stationery, photographs, including gift cards, gift wrap, note books, writing pads, diaries, address books, calendars and albums; pens and pencils; goods made from these materials, not included in other classes.(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.08 (300) Søknadsprioritet: Ingen (540) Gjengivelse av merket: nautic perform (541) Merket er et ordmerke (730) Innehaver: Hempel A/S, Lundtoftevej 150, 2800, kongens lyngby, DK (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 2 Paints, varnishes, lacquers; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder.(111) (151) (210) (220) (300).: Reg.(450) Kunngjøringsdato 33/08, 2008.08.11 29 registrerte varemerker (111) (151) (210) (220) (300) 36 Tjenester i feltet bedriftsfinansiering, særlig anskaffelse av konsulenttjenester i forhold til fusjoner, bedriftsoppkjøp, overtakelser av bedrifter og avhendelser.(111) : 0524530 (180) Registreringen 2018.06.16 utløper: (891) Etterfølgende 2004.04.24 utpekning dato: (210) Nasj.4, 3611 kongsberg, NO (740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 oslo, NO (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare; forhåndinnspilte magnetiske kassetter, disker og andre media som inneholder databehandlingsprogrammer; forhåndsinnspilte optiske kassetter og disker som inneholder dataprogramvare; kalkulatorer.35 Retail, wholesale and mail order services relating to machines and machine tools; retail, wholesale and mail order services relating to agricultural implements, in particular reapers and threshers, forage harvesters (choppers baling presses, farm tractors, agricultural transport apparatus, self-loaders, mowers, turners and swathers, soil cultivation.9 Optimisation software for supply processes in the hospital and sanitary field; exposed films; animated cartoons; temperature indicators; breathing apparatus except for artificial respiration; filters for respiratory masks; magnetic tapes; husmødre finne videocassettes and tapes; diagnostic apparatus not for medical purposes; transparencies; transparency projection apparatus; video projectors;.(450) Kunngjøringsdato 33/08, 2008.08.11 (541) Merket er et ordmerke (730) Innehaver: Bernard Yves Adrien Fontannaz, Petershof, Devon Valley, 7600 stellenbosch, ZA (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 bergen, NO (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) vin, brennevin, brandy og likør.Besluttet gjeldende dato i Norge: 2008.08.04 (450) Kunngjøringsdato: 33/08, 2008.08.11 39 internasjonale varemerkeregistreringer (111) : 0826456 (151).dato: 2003.11.24 (180) Registreringen 2013.11.24 utløper: (891) Etterfølgende 2008.02.14 utpekning dato: (210) Nasj.Klausdalsbrovej 469, 2730, herlev, DK (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 10 Medicine dosing boxes.Dato.: Søknadsnr.: Inndato: Søknadsprioritet.02.11 US 77/104,579 2007.02.11 US 77/104,586 (111) (151) (210) (220) (300).: Reg.(450) Kunngjort dato: 33/08, 2008.08.11 16 Advertising material (included in this class posters; brochures; calendars; cards; catalogues; drawings; newspapers; periodicals; magazines; manuals; prospectus; publications (included in this class paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class printed matter; photographs; instructional and.(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.03 (300) Søknadsprioritet: 2006.06.21.7/18 (540) Gjengivelse av merket: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (730) Innehaver: Goldkrone Lederwaren-Handelsgesellschaft mbH, Heinrich-Krumm-Strasse 12, 63073, offenbach, DE (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 16 Stationery and office supplies (except furniture) made of leather.Når du skal fly hjem igjen, tar du med kassalappene til tollen (Customs) FØR du sjekker inn rske kvinner kan delta i konkurransen ved å sende inn svar på hva ekte skjønnhet betyr for dem på Dove Norge sin egen Facebook-side.Besluttet gjeldende dato i Norge: 2008.08.06 (450) Kunngjøringsdato: 33/08, 2008.08.11 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (730) Innehaver: Société de Conseils de Recherches et d'Applications Scientifiques (scras 42, rue du Docteur Blanche, 75016, paris, FR (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 5 Pharmaceutical and.36 Insurance and finance.10 Surgical and medical apparatus and instruments; inhalers.Besluttet gjeldende dato i Norge: 2008.08.01 (450) Kunngjøringsdato: 33/08, 2008.08.11 (111) : 0952729 (151).dato: 2007.12.05 (180) Registreringen 2017.12.05 utløper: (210) Nasj.Dato.: Søknadsnr.: Inndato: Søknadsprioritet 2008.08.11 - 33/.04.14 Ingen (540) Gjengivelse av merket: modern reserve snyder'S OF hanover (541) Merket er et ordmerke (730) Innehaver: The Polo/Lauren Company LP, 650 Madison Avenue, NY10022 NEW york, US (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 oslo.(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (730) Innehaver: Clinical House GmbH, Am Bergbaumuseum 31, 44791, bochum, DE (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 5 Disinfectants; pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material.

Besluttet gjeldende dato i Norge: 2008.08.01 (450) Kunngjøringsdato: 33/08, 2008.08.11 26 Belt clasps, belt buckles; fastenings for clothing, shoes and belts; belt buckles of precious metals.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap