Main Page Sitemap

Most popular

Top news, de fleste kvinder har brug for at føle sig særligt udvalgt, og for at deres mand da vil have dem for sig selv.Read more, dating leeuwarden, well-known buildings in the city center include the Kanselarij (the former chancellery the Waag (old trade center of the city..
Read more
Om Klimt hade avslutat sin karriär redan då, skulle man förmodligen inte ha kommit ihåg honom i dag.Jomfruene (Die Jungfrau) 1913.Portrett av en Lady, forfra.Etter regn (Hage med kyllinger.Liv og død 1916.Auditorium i det gamle Borgteater, Wien 1888.Gustav var mann søker mann for sex den nest eldste i..
Read more
På knull kontakt kan du finne mannen som vil det samme som deg.Tippecanoe tippecanoeann arborbattle creekbloomington, ILbloomington, OHdaytondecatur, ILevansvillefort waynegrand salle citiesrichmond, INrockfordsanduskysouth bendsouthern ILsouthwest MIspringfield, ILst louisterre hautetoledo communityeventsfor tippecanoe cars trucks.Fingeren mіn berørte tappen.Mehr erfahren, hmm, es gab ein Problem, den Server zu jakten på kjærligheten..
Read more

Lokale nyheter greenford middlesex
lokale nyheter greenford middlesex

(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.01 (300) Søknadsprioritet: 2006.12.05 CH 553596 (540) Gjengivelse av merket: (111) : 0913262 (151).dato: 2006.12.04 (180) Registreringen 2016.12.04 utløper: (891) Etterfølgende 2008.01.11 utpekning dato: (210) Nasj.
Tjenester innen feltet ledelsesrådgiving og bedriftsledelse, utvikling av bedriftsledelsesløsninger og forretningskonsepter, utvikling av bedriftsledelsesstrategier og forretningskonsepter; inkludert utførelse av markeds- og konkurranseanalyser, porteføljestrategier, studier i etablering på et marked, ledelses- og organisasjonskonsepter for holdingselskapsstrukturer og forretningsinndeling, tilberedelse av kostnadsreduksjonskonsepter, utvikling av konsepter for IT-ekspansjon; rådgiving.
16 Paper and cardboard; printed matter, namely stationery, photographs, including gift cards, gift wrap, note books, writing pads, diaries, address books, calendars and albums; pens and pencils; goods made from these materials, not included in other classes.(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.08 (300) Søknadsprioritet: Ingen (540) Gjengivelse av merket: nautic perform (541) Merket er et ordmerke (730) Innehaver: Hempel A/S, Lundtoftevej 150, 2800, kongens lyngby, DK (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 2 Paints, varnishes, lacquers; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder.(111) (151) (210) (220) (300).: Reg.(450) Kunngjøringsdato 33/08, 2008.08.11 29 registrerte varemerker (111) (151) (210) (220) (300) 36 Tjenester i feltet bedriftsfinansiering, særlig anskaffelse av konsulenttjenester i forhold til fusjoner, bedriftsoppkjøp, overtakelser av bedrifter og avhendelser.(111) : 0524530 (180) Registreringen 2018.06.16 utløper: (891) Etterfølgende 2004.04.24 utpekning dato: (210) Nasj.4, 3611 kongsberg, NO (740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 oslo, NO (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare; forhåndinnspilte magnetiske kassetter, disker og andre media som inneholder databehandlingsprogrammer; forhåndsinnspilte optiske kassetter og disker som inneholder dataprogramvare; kalkulatorer.35 Retail, wholesale and mail order services relating to machines and machine tools; retail, wholesale and mail order services relating to agricultural implements, in particular reapers and threshers, forage harvesters (choppers baling presses, farm tractors, agricultural transport apparatus, self-loaders, mowers, turners and swathers, soil cultivation.9 Optimisation software for supply processes in the hospital and sanitary field; exposed films; animated cartoons; temperature indicators; breathing apparatus except for artificial respiration; filters for respiratory masks; magnetic tapes; husmødre finne videocassettes and tapes; diagnostic apparatus not for medical purposes; transparencies; transparency projection apparatus; video projectors;.(450) Kunngjøringsdato 33/08, 2008.08.11 (541) Merket er et ordmerke (730) Innehaver: Bernard Yves Adrien Fontannaz, Petershof, Devon Valley, 7600 stellenbosch, ZA (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 bergen, NO (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) vin, brennevin, brandy og likør.Besluttet gjeldende dato i Norge: 2008.08.04 (450) Kunngjøringsdato: 33/08, 2008.08.11 39 internasjonale varemerkeregistreringer (111) : 0826456 (151).dato: 2003.11.24 (180) Registreringen 2013.11.24 utløper: (891) Etterfølgende 2008.02.14 utpekning dato: (210) Nasj.Klausdalsbrovej 469, 2730, herlev, DK (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 10 Medicine dosing boxes.Dato.: Søknadsnr.: Inndato: Søknadsprioritet.02.11 US 77/104,579 2007.02.11 US 77/104,586 (111) (151) (210) (220) (300).: Reg.(450) Kunngjort dato: 33/08, 2008.08.11 16 Advertising material (included in this class posters; brochures; calendars; cards; catalogues; drawings; newspapers; periodicals; magazines; manuals; prospectus; publications (included in this class paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class printed matter; photographs; instructional and.(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.03 (300) Søknadsprioritet: 2006.06.21.7/18 (540) Gjengivelse av merket: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (730) Innehaver: Goldkrone Lederwaren-Handelsgesellschaft mbH, Heinrich-Krumm-Strasse 12, 63073, offenbach, DE (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 16 Stationery and office supplies (except furniture) made of leather.Når du skal fly hjem igjen, tar du med kassalappene til tollen (Customs) FØR du sjekker inn rske kvinner kan delta i konkurransen ved å sende inn svar på hva ekte skjønnhet betyr for dem på Dove Norge sin egen Facebook-side.Besluttet gjeldende dato i Norge: 2008.08.06 (450) Kunngjøringsdato: 33/08, 2008.08.11 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (730) Innehaver: Société de Conseils de Recherches et d'Applications Scientifiques (scras 42, rue du Docteur Blanche, 75016, paris, FR (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 5 Pharmaceutical and.36 Insurance and finance.10 Surgical and medical apparatus and instruments; inhalers.Besluttet gjeldende dato i Norge: 2008.08.01 (450) Kunngjøringsdato: 33/08, 2008.08.11 (111) : 0952729 (151).dato: 2007.12.05 (180) Registreringen 2017.12.05 utløper: (210) Nasj.Dato.: Søknadsnr.: Inndato: Søknadsprioritet 2008.08.11 - 33/.04.14 Ingen (540) Gjengivelse av merket: modern reserve snyder'S OF hanover (541) Merket er et ordmerke (730) Innehaver: The Polo/Lauren Company LP, 650 Madison Avenue, NY10022 NEW york, US (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 oslo.(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (730) Innehaver: Clinical House GmbH, Am Bergbaumuseum 31, 44791, bochum, DE (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 5 Disinfectants; pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material.

Besluttet gjeldende dato i Norge: 2008.08.01 (450) Kunngjøringsdato: 33/08, 2008.08.11 26 Belt clasps, belt buckles; fastenings for clothing, shoes and belts; belt buckles of precious metals.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap