Main Page Sitemap

Most popular

Listen to extracts of Alf Webbs recollections of his First World War experiences here.If you are a member of a community that does not celebrate Christmas, you can help: you can collect recordings about your customs and traditions.The couple seem to have had no children.You can use laptops..
Read more
Peter Kuhlbrodt: Schicksalsjahr 1945.Siedlungsgestaltung Heft 3, Berlin 1940.Seit 2013 wird mit voksne kontaktannonser cape town Ziel am Nordhäuser Theater der internationale ican Nordhausen Germany ausgetragen.Du kjenner deg selv godt nå, og vet hva du vil.Von 18tand ein Königlich Preußischer Stadtdirektor an der Spitze, unter ihm ein Bürgermeister und..
Read more
Prøv Solent Forts hvis du er på jakt etter en unik plass å bo - disse prisbelønte menneskelagde øyene fra 1700-tallet ble laget for å beskytte sørkysten mot en invasjon, men i disse dager er det et luksushotell!Westminster Westminster Abbey Ved siden av Houses of Parliament ligger Westminster..
Read more

Lokale nyheter greenford middlesex
lokale nyheter greenford middlesex

(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.01 (300) Søknadsprioritet: 2006.12.05 CH 553596 (540) Gjengivelse av merket: (111) : 0913262 (151).dato: 2006.12.04 (180) Registreringen 2016.12.04 utløper: (891) Etterfølgende 2008.01.11 utpekning dato: (210) Nasj.
Tjenester innen feltet ledelsesrådgiving og bedriftsledelse, utvikling av bedriftsledelsesløsninger og forretningskonsepter, utvikling av bedriftsledelsesstrategier og forretningskonsepter; inkludert utførelse av markeds- og konkurranseanalyser, porteføljestrategier, studier i etablering på et marked, ledelses- og organisasjonskonsepter for holdingselskapsstrukturer og forretningsinndeling, tilberedelse av kostnadsreduksjonskonsepter, utvikling av konsepter for IT-ekspansjon; rådgiving.
16 Paper and cardboard; printed matter, namely stationery, photographs, including gift cards, gift wrap, note books, writing pads, diaries, address books, calendars and albums; pens and pencils; goods made from these materials, not included in other classes.(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.08 (300) Søknadsprioritet: Ingen (540) Gjengivelse av merket: nautic perform (541) Merket er et ordmerke (730) Innehaver: Hempel A/S, Lundtoftevej 150, 2800, kongens lyngby, DK (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 2 Paints, varnishes, lacquers; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder.(111) (151) (210) (220) (300).: Reg.(450) Kunngjøringsdato 33/08, 2008.08.11 29 registrerte varemerker (111) (151) (210) (220) (300) 36 Tjenester i feltet bedriftsfinansiering, særlig anskaffelse av konsulenttjenester i forhold til fusjoner, bedriftsoppkjøp, overtakelser av bedrifter og avhendelser.(111) : 0524530 (180) Registreringen 2018.06.16 utløper: (891) Etterfølgende 2004.04.24 utpekning dato: (210) Nasj.4, 3611 kongsberg, NO (740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 oslo, NO (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare; forhåndinnspilte magnetiske kassetter, disker og andre media som inneholder databehandlingsprogrammer; forhåndsinnspilte optiske kassetter og disker som inneholder dataprogramvare; kalkulatorer.35 Retail, wholesale and mail order services relating to machines and machine tools; retail, wholesale and mail order services relating to agricultural implements, in particular reapers and threshers, forage harvesters (choppers baling presses, farm tractors, agricultural transport apparatus, self-loaders, mowers, turners and swathers, soil cultivation.9 Optimisation software for supply processes in the hospital and sanitary field; exposed films; animated cartoons; temperature indicators; breathing apparatus except for artificial respiration; filters for respiratory masks; magnetic tapes; husmødre finne videocassettes and tapes; diagnostic apparatus not for medical purposes; transparencies; transparency projection apparatus; video projectors;.(450) Kunngjøringsdato 33/08, 2008.08.11 (541) Merket er et ordmerke (730) Innehaver: Bernard Yves Adrien Fontannaz, Petershof, Devon Valley, 7600 stellenbosch, ZA (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 bergen, NO (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) vin, brennevin, brandy og likør.Besluttet gjeldende dato i Norge: 2008.08.04 (450) Kunngjøringsdato: 33/08, 2008.08.11 39 internasjonale varemerkeregistreringer (111) : 0826456 (151).dato: 2003.11.24 (180) Registreringen 2013.11.24 utløper: (891) Etterfølgende 2008.02.14 utpekning dato: (210) Nasj.Klausdalsbrovej 469, 2730, herlev, DK (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 10 Medicine dosing boxes.Dato.: Søknadsnr.: Inndato: Søknadsprioritet.02.11 US 77/104,579 2007.02.11 US 77/104,586 (111) (151) (210) (220) (300).: Reg.(450) Kunngjort dato: 33/08, 2008.08.11 16 Advertising material (included in this class posters; brochures; calendars; cards; catalogues; drawings; newspapers; periodicals; magazines; manuals; prospectus; publications (included in this class paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class printed matter; photographs; instructional and.(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.03 (300) Søknadsprioritet: 2006.06.21.7/18 (540) Gjengivelse av merket: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (730) Innehaver: Goldkrone Lederwaren-Handelsgesellschaft mbH, Heinrich-Krumm-Strasse 12, 63073, offenbach, DE (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 16 Stationery and office supplies (except furniture) made of leather.Når du skal fly hjem igjen, tar du med kassalappene til tollen (Customs) FØR du sjekker inn rske kvinner kan delta i konkurransen ved å sende inn svar på hva ekte skjønnhet betyr for dem på Dove Norge sin egen Facebook-side.Besluttet gjeldende dato i Norge: 2008.08.06 (450) Kunngjøringsdato: 33/08, 2008.08.11 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (730) Innehaver: Société de Conseils de Recherches et d'Applications Scientifiques (scras 42, rue du Docteur Blanche, 75016, paris, FR (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 5 Pharmaceutical and.36 Insurance and finance.10 Surgical and medical apparatus and instruments; inhalers.Besluttet gjeldende dato i Norge: 2008.08.01 (450) Kunngjøringsdato: 33/08, 2008.08.11 (111) : 0952729 (151).dato: 2007.12.05 (180) Registreringen 2017.12.05 utløper: (210) Nasj.Dato.: Søknadsnr.: Inndato: Søknadsprioritet 2008.08.11 - 33/.04.14 Ingen (540) Gjengivelse av merket: modern reserve snyder'S OF hanover (541) Merket er et ordmerke (730) Innehaver: The Polo/Lauren Company LP, 650 Madison Avenue, NY10022 NEW york, US (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 oslo.(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (730) Innehaver: Clinical House GmbH, Am Bergbaumuseum 31, 44791, bochum, DE (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 5 Disinfectants; pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material.

Besluttet gjeldende dato i Norge: 2008.08.01 (450) Kunngjøringsdato: 33/08, 2008.08.11 26 Belt clasps, belt buckles; fastenings for clothing, shoes and belts; belt buckles of precious metals.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap