Main Page Sitemap

Most popular

We may share or transfer your Personal Information with our subsidiaries operating other FFN Websites so that they can send you information about their products or services that you may be interested.Other parties may collect Personal Information about your online activities over time and across different websites when..
Read more
Question: I whant to know about the ISP Technologies Stealth Power-Amp Stereo. .I really want to eliminate the noise but I use a personlig adult dating lot of the good feedback in some of our songs. . The G String is designed to track the Guitar output directly..
Read more
Nötig dafür ist natürlich eine gültige Mailadresse und das Ihr über 18 Jahre alt seid.Viele der Webcam Girls kennst du möglicherweise von Fundorado oder anderen Portalen, ein Großteil jedoch ist völlig unbekannt und lebt hier die Lust beim Webcam Sex aus.Dabei bleibt Deine Nummer durch den Vermittlungsdienst 100..
Read more

Forfall formel regnskap




forfall formel regnskap

Ansvar: 806 teknisk Grp.
Krav for ressurskrevende brukere utgjør ca 1,9 millioner Delkredereavsetningen er som før på ca som forventes å dekke eventuelle tapsføringer.
Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr av følgende poster: Ar ut ift Inntekt Utbetalte feriepenger Fedepenger til landbrukskontoret ved overtakelse Påløpte renter Varebeh oldning Kompensasjon for mva Obligasjoner Innlemming av lærlingetilskudd Tilskudd til ressurskrevende brukere Sum bokført mot likviditetsreserve (alle tall i hele tusen).
For å sleppa å slå kjea i hel rett etter fødsel For at næringa skal ha eit godt omdøme For å auka overskotet frå gardsdrifta (?) Landskapspleie med slaktekje 3 Strategiar for oppdrett Oppfôring med overskotsmjølk og mjølkepulver fram til ca 7 vekers alder, deretter.Skjellsenteret var budsjettert med leieinntekter, men på grunn av igangsatt salg er disse ikke inntektsført da salget ikke er avsluttet.Det er nytta eit slaktetilskot på kr 300 pr kje, sidan utrekningane må ta høgde for innteninga etter Det er føresett at ein legg forholda til rette slik at bruk av råmjølk til slaktekje ikkje fører til resmitte av livdyra.Målretta og nøktern drift på Averøya.Kraftfond Fiskefond Espedalselva Fiskefond konsesjon Gåve Thorsnes Kalkingsfond Viltfond Ubrukte skjø Ubrukt tiltakspakke Bostøtte til eldre Rakel Nygårds fond (39 538) Utflytt unge frå inst Samarb.Husk Mineral og vitamin tilskudd på sommerbeite!Kapital : Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Inntekstføring av ressurskrevjande kr kr brukarar kr - kr kr Endringen i arbeidskapitalen skuldast i hovedsak oppgangen i verdipapira.Desse er dessverre kun bokmål så difor kjem resten av notene på bokmål.Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.Syner til note 3 og 4 for nærare opplysningar om kommunen sitt økonomiske tilhøve til denne verksemda.Ansvar: 805 PLO totalt 32 i9 v 1 Forsand kommune lokale sex hekte (2009) - Ar/Periode teknisk Regnskap Buds(end) Regnskap Grp.Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene.Andre fordringer mot div debitorer - inkl krav mot Duplo Data AS på ca 1,1 million og refusjonskrav mot NAV, utgjør ca 2 millioner.Ansvar: 803 barnehage 230 barnehage Sum grp.Merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond,82 0,00 0,97 Avsetninger til bundne fond,00 Avsetnin er til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger,72.779:386,93 0,00 0,14 2 7 lc) Økonomisk oversikt investering 1 Forsand kommune Regnskap Reg, budsjett Oppr.
Februar 2010 lituicei'l' tl4 1 Ellen K Hagen 'Larsen - økonomileiar - 4 -T hovedtal resultattal Driftsinntekter Driftsutgifter Skatteinntekter Rammetilskot Arsoverskudd balansetal Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital investering Brto investering Inv finansiert via lån 5 2 Hovudtal pr seksjon Forsand kommune (2009).




[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap